هزینه توسعه

انسان محور توسعه در ابعاد مختلف در جوامع بشری است. تعلیم و تذهیب انسانها وظیفه ذاتی حکومتهاست و البته کسی از این وظیفه مبرا نیست. برای ساختن آداب اجتماعی در یک جامعه اسلامی جدای ایجاد زیرساخت آموزش و پرورش مردم است. این مهم در بستر زمان رخ می دهد و برای حصول درجات آن هزینه ها و زحمات بسیاری برای مردم و حکومت در پی دارد. ثروت اجتماعی مجموع بایدها و نبایدهای اخلاقی، رفتاری، وجدانی، کاری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. یکی از آفاتی که این مهم را تهدید می کند لغزش مقامات عالی علمی و سیاسی و حکومتی است. گاها لغزش های چنین مقاماتی می تواند ارزش های مادی و معنوی ای که در اثر تعلیم و تعلم ایجاد شده و ثروت اجتماعی یک مملکت به حساب می آید را نابود کند. اینکه گفتن وقتی عالمی فاسد شود عالمی فاسد می شود حرف کاملا بجایی است. حال رئیس جمهوری را فرض کنید که لباس دیانت هم به تن دارد و مدرک دانشگاهی دکترا نیز به هر نحوی گرفته است. چنین شخصی رسما دروغ بگوید و.. چقدر به سرمایه اجتماعی آسیب می زند!؟


منبع این نوشته : منبع
اجتماعی ,عالمی فاسد ,ثروت اجتماعی