ما و ساختن تاریخ

گاهی وقتا آدم حس می کنه یه وظیفه تاریخی برای زندگی خودش داره‌، یک ملت هم همینجوریه، گاها مسوولیت تاریخی داره و یه کار بزرگ لای بکنه. ما با نگاه به شرایط داخل و خارج کشور و بررسی تاریخ ایران به این نتیجه می رسیم که تو یک پیچ تاریخی بزرگی هستیم که باید همه اجزاء حکومتی و ملت هماهنگ با هم به وظایف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خودشون عمل کنن تا اون اتفاقی که باید بیفته. همه باید کار کنیم درست و کامل و هماهنگ.


منبع این نوشته : منبع
تاریخی