ما نمی توانیم

در و دیوار در حال القای این مطلب به ماست که ما نمی توانیم. موقعیت خاص جغرافیایی کشور و پیشینه تاریخی و استعداد زیاد مردم و ثروت ملی خدادادی بی نظیر باعث شده غرب هراسی بی پایان از امکان رشد همه جانبه علمی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی ما داشته باشید. چون اگر ما بتوانیم هیمنه آنها می شکند و بساط سلطه چند صد ساله آنها بر دنیا برچیده می شود. در این صورت معنی جدیدی از انسانیت به دنیا مخابره می شود و انسان ایرانی اسلامی بجای غربی ماتریالیستی الگو می شود.  

در این روند دولت کلیدی ترین نقش را در القای ما نمی توانیم به مردم ایفا کرده است و این یعنی تکنوکرات های به ظاهر مسلمان و گاها در لباس دین ولی در درون غرب‌گرا و دچار اسلام التقاطی سرباز با یا جیره و مواجب دشمن در پیاده سازی اهداف او می شوند. 

این در حالی است که هر جا باور کرده ایم می توانیم و مجاهدت صورت گرفته است توانسته ایم در مدتی خیلی کوتاهتر از غربیها جزء برترین ها باشیم. 

ما می توانیم مهمترین عامل تغییر وضعیت فعلی و شکست دشمن و عقبه داخلی است.  


منبع این نوشته : منبع
توانیم